Imperium Machinae

Adatkezelési Szabályzat

Tájékoztató az Imperium Machinae Kft. személyes adatkezelési tevékenységéről

amely az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) teljesítése érdekében készült.

1. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Az Adatkezelő neve: Imperium Machinae Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-196044, adószám: 26558819-2-13, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Ősz utca 14., a továbbiakban: Munkáltató)

Az Adatkezelő elérhetőségei:
• e-mail: imperium@imme.hu
• telefon: +36 (30) 477 3271

2. Az Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetőségei:

Az Adatkezelő képviselőjének neve: Kessler Antal Csongor ügyvezető

Az Adatkezelő képviselőjének elérhetőségei:
• e-mail: imperium@imme.hu
• telefon: +36 (30) 477 3271

3. Az adatkezelés céljai és jogalapjai:

3.1. Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás Ügyfelekkel, Lebonyolítókkal (a továbbiakban együttesen: érintett), szerződések teljesítése, jogi érdekek teljesítése.

3.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés elsősorban a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, azaz az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges. A segítők esetében a rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik, azaz az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

4. Az adatszolgáltatás elmulasztásának következményei:

Ha az érintett nem adja meg a szükséges adatokat, az Adatkezelő szolgáltatásait nem tudja biztosítani.

5. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok kategóriái és azok forrása:

Személyes adatok kategóriái:
• természetes személy neve, anyja neve, születési helye és ideje, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma
• nem természetes személy neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, statisztikai száma, a meghatalmazott neve, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma

A személyes adatok forrása: közvetlenül az érintetttől.

6. Azon adatfeldolgozók adatai, akiknek a kezelt személyes adatok továbbíthatók:

Az adatkezelő az érintett személyes adatait adatfeldolgozónak vagy harmadik országba nem továbbítja. Csak megfelelő jogalappal rendelkező hatóság vagy hivatalos szerv hatósági kérelmére adhatók ki.

7. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolásának időtartama:

Az Adatkezelő az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges bizonylatokat a hatályos adó- és számviteli jogszabályok által előírt ideig tárolja, így a szerződésben foglalt adatok megőrzésének időtartama is ehhez az időtartamhoz igazodik, ha nincs az adatkezelés egyéb célja és jogalapja (pl. jogi igény érvényesítése).

A Facilitátor adatkezelésének időtartama az utolsó szerződés megkötésétől számított 1 év, amelynek megkötését az érintett elősegítette, de az érintett hozzájárulásának visszavonásáig nem terjedhet ki.

8. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban:

8.1. A kezelt személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Az érintett jogosult az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz, valamint az alábbi információkhoz hozzáférést kapni:
a) az adatkezelés céljairól;
b) az érintett személyes adatok kategóriáiról;
c) azokról az adatfeldolgozókról, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
e) az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozzon az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz benyújtott panasszal, valamint a bírósághoz fordulás jogáról;

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztrációs költségeken alapuló ésszerű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a hozzáférési kérelmét, az adatkezelő a tájékoztatást elektronikus formátumban adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.2. Helyesbítés joga

Az érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

8.3. Törlési jog

Az érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi okok valamelyike ​​fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
c) vagy a személyes adatot törölni kell az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

Az érintett nem gyakorolhatja a törlés jogát, ha az adatkezelés:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához való jog gyakorlása céljából;
b) az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerinti, személyes adatok kezelését előíró kötelezettség teljesítése, vagy közérdekből vagy közhatalmi jogkör gyakorlásával összefüggésben végzett feladat ellátása céljából. az adatkezelőre ruházott, vagy;
c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges.

8.4. Az adatkezelés korlátozásának joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike ​​teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adatkezelési korlátozások esetén személyes adat csak az érintett hozzájárulásával kezelhető, a tárolás kivételével, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdeke. Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előre tájékoztatja, ha a korlátozás feltételei már nem állnak fenn.

8.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataira vonatkozóan ezeket az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult ezen adatokat az adatok nélkül egy másik adatkezelőnek továbbítani. vezérlő megakadályozza ebben.

Az érintett e joga gyakorlása során kérheti személyes adatainak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, ha ez technikailag megvalósítható.

8.6. Jogorvoslathoz

Az adatkezelő segíti az érintettet abban, hogy a 8.1.-8.5. pontja szerint. pontokban meghatározott jogainak gyakorlása. Az adatkezelő nem tagadhatja meg az érintett ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmének teljesítését, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján megtett intézkedéseiről a fenti jogok gyakorlása érdekében. Szükség esetén a pályázat összetettségére és a jelentkezések számára tekintettel ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Az adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikusan kell megadni, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Ha az adatkezelő az érintett kérelmére nem tesz intézkedéseket, haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól.

Az adatkezelő intézkedésének elmulasztása esetén az érintettet a Törvény 52. ​​§ (1) bekezdése alapján megilleti az információs önrendelkezési jog és az információszabadság 2011. évi CXII. vizsgálatot úgy, hogy feljelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, arra hivatkozva, hogy az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsértés történt, vagy ennek közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság megelőlegezi és viseli.

Jelen Tájékoztatóban foglalt jogainak megsértése esetén az érintett bírósághoz is fordulhat az adatkezelő ellen. A per elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt kezdeményezheti. A bíróság soron kívül jár el az ügyben.